THÔNG BÁO LẦN 2 HỌC SINH NGHỈ HỌC DO VI RÚT CORONA